<iframe src=""></iframe>
产品中心
82425-43-2(-)戈米辛L1英文名(-)Gomisin L1提取来源五味子
  • cas:82425-43-2
  • 发布日期: 2017-07-06
  • 更新日期: 2024-04-24
产品详请
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
英文名称 (-)Gomisin L1
型号 A0959
CAS编号 82425-43-2
别名 (-)Gomisin L1
纯度 HPLC≥98%%
规格 2mg/支
分子式 C22H26O6
外观性状 白色粉末憃晶体
重金属 ppm
产品自编号:
A0959
产品中文名称:
(-)戈米辛L1
中文别名:
英文名:
(-)Gomisin L1
英文别名:
CAS登录号:
82425-43-2
分子式:
C22H26O6
分子量:
386.44
分子结构:
外观:
白色粉末或晶体
规格:
2mg/支
纯度:
≥98%
用途:
用于含量测定/鉴定/药理实验等。
提取来源:
五味子
溶解性:
溶于氯仿,微溶于甲醇
熔点:
补充中
旋光度:
补充中
鉴别方法:
NMR,MS
推荐测定方法:
补充中
中国药典测定方法:
药理药效:
补充中
贮存条件:
4℃冷藏、密封、避光
有效期:
2年
注意事项:
库存情况:

供货能力:
现货

A0203 五味子甲素 Schizandrin A 61281-38-7 HPLC≥98% 20mg/支

A0204 五味子乙素 Schizandrin B 61281-37-6 HPLC≥98% 20mg/支

A0205 五味子醇甲 Schisandrol A 7432-28-2 HPLC≥98% 20mg/支

A0206 五味子酯乙 Schisantherin B 58546-55-7 HPLC≥98% 20mg/支

A0207 五味子酯甲 Schisantherin A 58546-56-8 HPLC≥98% 20mg/支

A0208 五味子醇乙 Schisandrol B 58546-54-6 HPLC≥98% 20mg/支

A0593 五味子丙素 Schisandrin C 61301-33-5 HPLC≥98% 20mg/支

A0823 五味子酚 Schisanhenol 69363-14-0 HPLC≥98% 20mg/支

A0958 五味子酚乙 Schisanhenol B 102681-52-7 HPLC≥98% 5mg/支

A0959 (-)戈米辛L1 (-)Gomisin L1 82425-43-2 HPLC≥98% 2mg/支

A0960 (+)戈米辛M2 (+)Gomisin M2 82425-45-4 HPLC≥98% 5mg/支

A0926 戈米辛N Gomisin N 69176-52-9 HPLC≥98% 20mg/支

A0941 戈米辛J Gomisin J 66280-25-9 HPLC≥98% 20mg/支

A0944 戈米辛G Gomisin G 62956-48-3 HPLC≥98% 10mg/支

A0998 戈米辛D Gomisin D 60546-10-3 HPLC≥98% 20mg/支

A0945 花柏烯酸 β-chamigrenic acid 1174388-31-8 HPLC≥98% 10mg/支

A0946 花柏醛 Chamigrenal 19912-84-6 不稳定

A0953 当归酰戈米辛H Angeloyl gomisin H 66056-22-2 HPLC≥98% 20mg/支

A1087 安五脂素 Anwuligan 107534-93-0 HPLC≥98% 20mg/支