<iframe src=""></iframe>
产品中心
64461-95-6胡黄连苷III胡黄连苦苷III价格
  • cas:64461-95-6
  • 发布日期: 2017-10-09
  • 更新日期: 2024-06-13
产品详请
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
英文名称 Picroside III
型号 A0157
外观 白色结晶粉末
CAS编号 64461-95-6
别名 胡黄连苦苷III
纯度 HPLC≥98%%
规格 10mg/支
分子式 C25H30O13
重金属 ppm
中文名称胡黄连苷III中文别名胡黄连苦苷III
英文名Picroside III英文别名补充中
分子式C25H30O13分子量538.50CAS登录号64461-95-6
提取来源玄参科植物胡黄连的根茎。化学结构
外观白色结晶粉末NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性补充中
测定方法HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以乙腈-水-冰醋酸(20:80:0.5)为流动相,检测波长为266nm。
药典测定方法补充中
用途用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关产品:

编号中文名称英文名称CAS登陆号纯度规格 1044,130
A0157胡黄连苷IIIPicroside III64461-95-6≥ 98%10mg/支
A0156胡黄连苷IIPicroside II39012-20-9≥ 98%20mg/支
A0155胡黄连苷IPicroside I27409-30-9≥ 98%20mg/支

A0225 罗汉果皂苷V Mogroside V 88901-36-4

A0840 罗汉果皂苷IVa Mogroside IVa 88901-41-1

A0841 异-罗汉果皂苷V Isomogroside V 1126032-65-2

A0843 罗汉果皂苷IIIA1 Mogroside IIIA1 88901-42-2

A0844 罗汉果皂苷IIA2 Mogroside IIA2 88901-45-5

A1155 罗汉果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3

A0845 罗汉果皂苷IIIe Mogroside IIIe 88901-37-5

A0846 罗汉果黄素 Grosvenorine 156980-60-8

A0711 罗汉果苷IV;

罗汉果皂苷IVe Mogroside IV 89590-95-4;

88915-64-4

A0712 11-0-罗汉果苷V 11-oxo-mogroside V 126105-11-1

A0713 赛门苷I Siamenoside I 126105-12-2

A0772 罗汉果苷VI Mogroside VI 89590-98-7

A0773 罗汉果苷III Mogroside III 130567-83-8

A0226 安石榴甙;

安石榴苷 Punicalagin 65995-63-3

A0293 石榴皮鞣素;

安石榴林 Punicalin 65995-64-4