<iframe src=""></iframe>
产品中心
11-氧-赛门苷I型号1793003-50-5三萜类化合物现货供应
  • 品牌:曼思特
  • 产地:四川成都
  • 型号:1mg/支
  • 货号:A1175
  • cas:1793003-50-5
  • 发布日期: 2022-03-15
  • 更新日期: 2024-02-27
产品详请
产地 四川成都
货号 A1175
品牌 曼思特
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
型号 A1175
CAS编号 1793003-50-5
别名 11-O-Siamenoside I
规格 1mg/支
级别 医药级
外观性状 浅黄色
重金属 ppm
英文名称 11-O-Siamenoside I
纯度 95%
分子式 C54H90O24

11-氧-赛门苷I型号1793003-50-5三萜类化合物现货供应

成都曼思特生物科技有限公司专业研发中药对照品,产品现货供应,保证当日发货。质量承诺:产品若有质量问题,无条件退换货。

中文名称11-氧-赛门苷I中文别名无英文名11-O-Siamenoside I英文别名无分子式
C54H90O24分子量1123.28CAS登录号1793003-50-5
提取来源
罗汉果化学结构

外观
浅黄色NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年无
鉴别方法贮存条件有效期注意事项溶解性微溶于水,溶于甲醇,DMSO,吡啶测定方法C18柱,乙腈/水=25/75, 40 min;203nm药典测定方法无用途用于含量测定/鉴定/药理实验等

11-氧-赛门苷I型号1793003-50-5三萜类化合物现货供应

罗汉果药材标准品现货:

罗汉果皂苷V Mogroside V 88901-36-4
罗汉果皂苷IVa Mogroside IVa 88901-41-1
异-罗汉果皂苷V Isomogroside V 1126032-65-2
罗汉果皂苷IIA Mogroside IIA 1613527-65-3
罗汉果皂苷IA Mogroside IA 88901-46-6
罗汉果皂苷IIIA1 Mogroside IIIA1 88901-42-2
罗汉果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4
罗汉果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3
罗汉果皂苷IIA2 Mogroside IIA2 88901-45-5
罗汉果皂苷IIIe Mogroside IIIe 88901-37-5
罗汉果皂苷IIe Mogroside IIe 88901-38-6
罗汉果黄素 Grosvenorine 156980-60-8
罗汉果苷IV;罗汉果皂苷IVe Mogroside IV 89590-95-4;88915-64-4
11-0-罗汉果苷V 11-oxo-mogroside V 126105-11-1
赛门苷I Siamenoside I 126105-12-2
罗汉果皂苷VI Mogroside VI 89590-98-7
罗汉果皂苷VI A Mogroside VI A 2146088-13-1
罗汉果皂苷VI B Mogroside VI B 2149606-17-5
罗汉果苷III Mogroside III 130567-83-8
11-脱氧罗汉果皂苷V 11-deoxymorgroside V 1707161-17-8
11-表-罗汉果皂苷V 11-epi-morgroside V 2146088-12-0
11-氧-赛门苷I 11-O-Siamenoside I 1793003-50-5
11-氧-罗汉果皂苷VI 11-oxo-morgroside VI 1421942-59-7
11-O-罗汉果皂苷IIIA1 11-O-Mogroside IIIA1
7β-甲氧基-罗汉果皂苷V 7β-Methoxy-Mogroside V
11-氧-罗汉果皂苷III11-Oxomogroside III 952481-53-7
11-氧-罗汉果皂苷II A1 11-Oxomogroside II A1 942612-74-0
11-氧-罗汉果皂苷IIA2 11-Oxomogroside II A2 2170761-37-0
11-氧-罗汉果皂苷IVa 11-Oxomogroside IVa 952481-54-8
罗汉果皂苷IE Mogroside IE 88901-39-7
罗汉果醇 Mogrol 88930-15-8

由成都曼思特生物科技有限公司专业供应,产品用于含量测定/鉴定/药理实验等,切勿用于其他用途。