<iframe src=""></iframe>
产品中心
81917-50-2重楼皂苷H化合物使用方法
  • 品牌:曼思特
  • 产地:四川成都
  • 型号:10mg/支
  • 货号:A1643
  • cas:81917-50-2
  • 发布日期: 2023-08-21
  • 更新日期: 2024-07-15
产品详请
产地 四川成都
货号 A1643
品牌 曼思特
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
型号 A1643
外观 白色结晶粉末
CAS编号 81917-50-2
别名 Polyphyllin H
规格 10mg/支
级别 医药级
重金属 ppm
英文名称 Polyphyllin H
纯度 HPLC≥98%%
分子式 C44H70O17

81917-50-2重楼皂苷H化合物使用方法

中文名称 重楼皂苷H 中文别名
英文名 Polyphyllin H 英文别名
分子式
C44H70O17 分子量 871.02 CAS登录号 81917-50-2
提取来源
重楼 化学结构
外观
白色结晶粉末 81917-50-2
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年

鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂
测定方法
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
81917-50-2重楼皂苷H化合物使用方法

大青叶:A1331 异金雀花素 Isoscoparin 20013-23-4
A1332 异金雀花素-2″-O-吡喃葡萄糖苷 Isoscoparin-2''-O-glucoside 97605-25-9

罗汉果:
A1179 罗汉果皂苷IIA Mogroside IIA 1613527-65-3
A1365 罗汉果皂苷IA Mogroside IA 88901-46-6
A1166 罗汉果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4
A1155 罗汉果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3
A1174 罗汉果皂苷IIe Mogroside IIe 88901-38-6
A1177 罗汉果皂苷VI A Mogroside VI A 2146088-13-1
A1178 罗汉果皂苷VI B Mogroside VI B 2149606-17-5
A1167 11-脱氧罗汉果皂苷V 11-deoxymorgroside V 1707161-17-8
A1173 11-表-罗汉果皂苷V 11-epi-morgroside V 2146088-12-0
A1175 11-氧-赛门苷I 11-O-Siamenoside I 1793003-50-5
A1176 11-氧-罗汉果皂苷VI 11-oxo-morgroside VI 1421942-59-7
A1273 11-O-罗汉果皂苷IIIA1 11-O-Mogroside IIIA1
A1281 7β-甲氧基-罗汉果皂苷V 7β-Methoxy-Mogroside V
A1327 11-氧-罗汉果皂苷III 11-Oxomogroside III 952481-53-7
A1328 11-氧-罗汉果皂苷II A1 11-Oxomogroside II A1 942612-74-0
A1329 11-氧-罗汉果皂苷IIA2 11-Oxomogroside II A2 2170761-37-0
A1330 11-氧-罗汉果皂苷IVa 11-Oxomogroside IVa 952481-54-8
A1356 罗汉果皂苷IE Mogroside IE 88901-39-7
A1364 罗汉果醇 Mogrol 88930-15-8
常见问题:对于过期的标准品、对照品,如欲继续保存,则需单独放置,以免混淆。必要时(如中检所缺货),亦可应急使用,可用于鉴别。如用于定量,则需有溯源核查数据保证。