<iframe src=""></iframe>
产品中心
银杏酸(C130)型号20261-38-5研发单位成都曼思特
  • 品牌:曼思特
  • 产地:四川成都
  • 型号:20mg/支
  • 货号:A1646
  • cas:20261-38-5
  • 发布日期: 2023-09-19
  • 更新日期: 2024-04-24
产品详请
产地 四川成都
货号 A1646
品牌 曼思特
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
型号 A1646
CAS编号 20261-38-5
别名
规格 20mg/支
级别 医药级
外观性状 白色粉末
重金属 ppm
英文名称 Ginkgoneolic Acid
纯度 HPLC≥98%%
分子式 C20H32O3

银杏酸(C130)型号20261-38-5研发单位成都曼思特

中文名称 白果新酸 中文别名 银杏酸(C130)
英文名 Ginkgoneolic Acid 英文别名
分子式
C20H32O3 分子量 320.47 CAS登录号 20261-38-5
提取来源
银杏科银杏Ginkgo biloba外种皮 化学结构
外观
白色粉末 20261-38-5
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年

鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶解于甲烷
测定方法
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

银杏酸(C130)型号20261-38-5研发单位成都曼思特

银杏内酯A Ginkgolide A 15291-75-5
银杏内酯B Ginkgolide B 15291-77-7
银杏内酯C Ginkgolide C 15291-76-6
白果内酯 Bilobalide 33570-04-6
白果新酸 Ginkgoneolic Acid 20261-38-5
银杏内酯J Ginkgolide J 107438-79-9
山柰酚-3-O-芸香糖苷;山奈酚-3-O-芸香糖苷 Kaempferol-3-O-rutinoside 17650-84-9
水仙苷; 异鼠李素-3-O-β-D-芸香糖苷 Narcissoside; Isorhamnetin-3-O-β-D-rutinoside 604-80-8
芹菜素-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷;
大波斯菊苷 Apigenin-7-glucoside 578-74-5
山奈酚-7-O-葡萄糖苷 Kaempferol-7-O-β-D-glucopyranoside 16290-07-6
3-O-{2-O-[6-O-(p羟基-反-香豆酰)-葡萄糖基]-鼠李糖基}山奈酚 3-O-{2-O-[6-O-(p-hydroxyl-E-coumaroyl)-glucosyl]-(1-2)rhamnosyl kaempferol 111957-48-3
槲皮素 3-O-葡萄糖基 (1→2)鼠李糖苷 Quercetin-3-O-D-glucosyl]-(1-2)-L-rhamnoside 143016-74-4
3-O-{2-O-[6-O-(p羟基-反-香豆酰)-葡萄糖基]-鼠李糖基}槲皮素 Quercetin-3-O-[2-O-(6-O-p-hydroxyl-E-coumaroyl)-D-glucosyl]-(1-2)-L-rhamnoside 143061-65-8
碟豆素;碟豆宁;山奈酚-3-O-[鼠李糖(1-6)]鼠李糖(1-2)葡萄糖苷 Clitorin 55804-74-5
山奈酚-3-O-葡萄糖(1-2)鼠李糖苷 Kaempferol-3-O-β-D-glucosyl(1-2)rhamnoside 142451-65-8
槲皮素-3-O-(2-O,6-O-双(L-鼠李糖)]葡萄糖苷 Quercetin 3-O-rhamnosyl(1→2)[rhamnosyl-[(1→6)]glucoside 55696-57-6
银杏双黄酮 ginkgetin 481-46-9

常见问题:对于过期的标准品、对照品,如欲继续保存,则需单独放置,以免混淆。必要时(如中检所缺货),亦可应急使用,可用于鉴别。如用于定量,则需有溯源核查数据保证。