<iframe src=""></iframe>
产品中心
氢化原阿片碱128397-41-1博落回提取成分
  • 品牌:曼思特
  • 产地:四川成都
  • 型号:20mg/支
  • 货号:A1683
  • cas:128397-41-1
  • 发布日期: 2023-12-12
  • 更新日期: 2024-02-23
产品详请
产地 四川成都
货号 A1683
品牌 曼思特
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
型号 A1683
CAS编号 128397-41-1
别名 Hydroprotopine
规格 20mg/支
级别 医药级
外观性状 白色结晶或粉末
重金属 ppm
英文名称 Hydroprotopine
纯度 HPLC≥98%%
分子式 C20H20NO5

氢化原阿片碱128397-41-1博落回提取成分

中文名称 氢化原阿片碱 中文别名
英文名 Hydroprotopine 英文别名 无
分子式
C20H20NO5 分子量 354.38 CAS登录号 128397-41-1
提取来源
博落回 化学结构
外观
白色结晶或粉末 128397-41-1
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年

鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于甲醇,DMSO
测定方法 补充中
药典测定方法 无
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
氢化原阿片碱128397-41-1博落回提取成分

优势单体:

罗汉果:
A1179 罗汉果皂苷IIA Mogroside IIA 1613527-65-3
A1365 罗汉果皂苷IA Mogroside IA 88901-46-6
A1166 罗汉果皂苷IIA1 Mogroside IIA1 88901-44-4
A1155 罗汉果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3
A1174 罗汉果皂苷IIe Mogroside IIe 88901-38-6
A1177 罗汉果皂苷VI A Mogroside VI A 2146088-13-1
A1178 罗汉果皂苷VI B Mogroside VI B 2149606-17-5
A1167 11-脱氧罗汉果皂苷V 11-deoxymorgroside V 1707161-17-8
A1173 11-表-罗汉果皂苷V 11-epi-morgroside V 2146088-12-0
A1175 11-氧-赛门苷I 11-O-Siamenoside I 1793003-50-5
A1176 11-氧-罗汉果皂苷VI 11-oxo-morgroside VI 1421942-59-7
A1273 11-O-罗汉果皂苷IIIA1 11-O-Mogroside IIIA1
A1281 7β-甲氧基-罗汉果皂苷V 7β-Methoxy-Mogroside V
A1327 11-氧-罗汉果皂苷III 11-Oxomogroside III 952481-53-7
A1328 11-氧-罗汉果皂苷II A1 11-Oxomogroside II A1 942612-74-0
A1329 11-氧-罗汉果皂苷IIA2 11-Oxomogroside II A2 2170761-37-0
A1330 11-氧-罗汉果皂苷IVa 11-Oxomogroside IVa 952481-54-8
A1356 罗汉果皂苷IE Mogroside IE 88901-39-7
A1364 罗汉果醇 Mogrol 88930-15-8


大豆:
A0948 大豆皂苷Bd Soyasaponin Bd 135272-91-2
A0949 大豆皂苷Be Soyasaponin Be 117210-14-7
A0950 大豆皂苷Be甲酯 Soyasaponin Be methyl ester 117210-13-6
A1323 大豆皂苷Ae Soyasaponin Ae 117230-34-9
A1324 大豆皂苷Af Soyasaponin Af 117230-32-7

巴戟天:
A1305 1,3-二羟基-2-甲氧基蒽醌 1,3-dihydroxy-2-methoxy-anthraquinone 10383-63-8
A1306 甲基异茜草素-1-甲醚 Rubiadin-1-methyl ether 7460-43-7
A1307 2-羟基-1-甲氧基蒽醌 2-hydroxy-1-methoxy-anthraquinone 6170-06-5
A1308 3-羟基-1,2-二甲氧基蒽醌 3-hydroxy-1,2-dimethoxy-anthraquinone 10383-62-7
A1309 2,5-二羟基-1-甲氧基蒽醌 2,5-dihydroxy-1-methoxy-anthraquinone 34425-63-3
A1310 2-甲基蒽醌;柚木醌 2-methyl anthraquinone 84-54-8
A1311 2-羟基-3-甲基蒽醌 2-hydroxy-3-methyl antraquinone 17241-40-6
A1312 甲基异茜草素 Rubiadin 117-02-2
A1318 2-羟甲基-3-羟基蒽醌 2-hydroxymethyl3-hydroanthraquinone 68243-30-1
A1322 2-羧基蒽醌 anthraquinone-2-carboxylic acid 117-78-2
A1415 蔗果五糖 1F-fructofuranosylnystose 59432-60-9

常见问题:易混用
对照品或标准品混用,即将对照品或标准品用于不是其标定方法的含量测定,是药品检验中经常出现但未引起重视的一个问题。尽管同一批对照品不同标定方法的含量有很好的相关性,但并不完全相同,有时差别会很大。如英国Glaxo公司提供的头孢呋肟酯对照品,HPLC标定为96.9%,供含量测定用;UV为98.8%,供溶出度测定。虽然中国药典凡例明确规定卫生部所发对照品仅用于正文中所规定的分析方法。但由于:
(1)卫生部提供的对照品使用说明书不够详尽,大多无对照品质量要求及标定方法;
(2)对对照品或标准品的正确使用缺乏认识;
(3)日常科研中极难找到相应的对照品;
(4)中国药典正文中也常存在对照品混用的问题,如常将含量测定用的标准品或对照品用于溶出度检查,而含量测定方法与溶出度分析方法又不同,故极易引起混用。